Ruwenzori Diocesan Anthem

  1.  
Ruwenzori Oburolerezi bwaitu
Tumanyise abantu boona
Embabazi za Ruhanga zizokere
Ziretiire abantu okujunwa.

   

Chorus:   

   Ruwenzori yaitu enungi
 Ruhanga tukugonza
Ekigambo kyawe nugo mananu
Kitweze tutunge omugisa

  1.  
Embabazi nizitugambira
Okwanga obutatiina Ruhanga
Tuleke n’okwegomba okw’omunsi
Nukwo itwe tube (a)bomeezi.

   
  1.  
Tutegereze Omujuni waitu
Yesu nekitinisa aliija
Tuli ihanga ly’ogu ayatuferiire
Nagonza tukole ebirungi.

   
  1.  
Tutebeze baingi bahondere Yesu
Obukamabwe bweyongere
Tukole turuge omubunaku
Twebembirwe Omwoyo Arukwera.

Listen to the anthem